Artikelen en wetenschappelijk onderzoek

 

 

Artikelen, richtlijnen en symposia

 

9 juni 2021: Richtlijn Sepsis bij kinderen gepubliceerd

Aan deze richtlijn is hard gewerkt door een projectgroep bestaande uit vele artsen en een aantal patiëntvertegenwoordigers. Het richtlijntraject liep van 2019 tot 2021. Stichting Kind&Ziekenhuis en Sepsis en daarna maakten ook deel uit van de projectgroep. Dit heeft o.a. gezorgd voor belangrijke aandacht voor communicatie over sepsis met ouders, kind en gezin. Daarnaast heeft deze inbreng ook geresulteerd in aparte aandacht voor nazorg. Voor de gehele richtlijn, zie bij deze link (op de website van de Federatie Medisch Specialisten). Voor het gedeelte over nazorg, zie hier.

 

25 januari 2021: publicatie in Critical Care door onderzoekers uit het UMC Groningen

Lees het artikel hier. Een onderzoeksteam uit het UMCG heeft aangetoond dat in sepsis-patiënten die te maken kregen met acuut nierfalen, het DNA van de mitochondriën (de ‘energie-fabrieken’) in de cellen van de nieren is beschadigd. Het onderzoek laat zien dat sepsis oxidatie en daardoor schade teweegbrengt aan (het DNA van) deze mitochondriën. Voor toekomstige behandelingen biedt dit een aanknopingspunt, nl. om te bekijken hoe de functie van de mitochondrieën behouden kan blijven en hoe schade door ‘oxidatieve stress’, en daardoor schade aan het DNA van de mitochondrieën beperkt kan worden. Dit is van belang omdat sepsis de hoofdoorzaak van acuut nierfalen en overlijden is bij kritiek zieke patiënten. Ook Dr. Hjalmar Bouma, die in 2020 een presentatie verzorgde op de Sepsis Lotgenoten Dag, maakte deel uit van het onderzoeksteam. Hij is internist acute geneeskunde, farmacoloog (experimenteel en klinisch) en immunoloog.

 

1 november 2020: publicatie in The Lancet betreffende het Post Sepsis Syndroom

In dit artikel, “Exploring the pathophysiology of post-sepsis syndrome to identify therapeutic opportunities’ geschreven door Elisabeth C. van der Slikke (UMC Groningen), in samenwerking met Andy Y. An (Universiteit van BC, Vancouver, Canada) en o.a. dr. Hjalmar Bouma (UMC Groningen) wordt beschreven hoe in onderzoek steeds meer naar voren komt met welke restklachten sepsis-overlevers vaak geconfronteerd worden: het ‘post-sepsis-syndroom’. Door de processen van het ontstaan van deze klachten steeds beter te begrijpen (klachten op het gebied van het immuunsysteem maar ook op het neuro-cognitieve gebied) , kunnen we hier in de toekomst ook beter behandelingen voor ontwikkelen. Lees het artikel hier. Eerder werd al een artikel gepubliceerd over de ‘post-sepsis’ restklachten die niet alleen terug te voeren zijn op de kritieke ziekte die een patiënt doorgemaakt heeft; sepsis blijkt ook op zichzelf ontregelende effecten te hebben op o.a. brein, immuunsysteem, etc. Zie ‘Post-sepsis syndrome – an evolving entity that afflicts survivors of sepsis‘ door Mostel et al. (31-12-2019).

 

Op 27 september 2020 vond het 7e International Sepsis Symposium plaats

Het symposium bood weer veel waardevolle informatie en nieuwe inzichten, met sprekers uit binnen- en buitenland. Onderwerpen waren o.a. antibiotica-resistentie, de rol van de ‘energie-centrales’ in onze cellen bij sepsis, de vroege toediening van bloeddrukverhogende medicatie en de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie voor het verbeteren van de behandeling bij sepsis. Voor een samenvatting voor belangstellenden,

voor deel 1 van de samenvatting: lees verder.

voor deel 2 van de samenvatting: lees verder.

voor deel 3 van de samenvatting: lees verder.

 

Voor een overzicht van samenvattingen van diverse Sepsis Symposia in Nederland:

Samenvatting Sepsis Symposium 2018, deel 2

Samenvatting Sepsis Symposium 2018, deel 1

Samenvatting Sepsis Symposium 2016

Samenvatting Sepsis Symposium 2014, deel 2

Samenvatting Sepsis Symposium 2014, deel 1

 

Deel 1 van een impressie van het Europees Delirium Congres op 1 nov. 2018

Prof. Heneka hield op 1 nov. 2018 een indrukwekkende lezing over ‘Sepsis en het brein’.

Prof. Heneka is werkzaam aan de Universiteit van Bonn. Hij hield deze lezing tijdens het Europees Delirium Congres in Utrecht (1 en 2 nov. 2018). U kunt hier een Nederlands verslag lezen van deze lezing.

 

Deel 2 van een impressie van het Europees Delirium Congres op 1 nov. 2018

Lees hier het verslag van diverse lezingen over het verstoorde functioneren van het brein bij een delirium, en hoe men steeds meer inzicht ontwikkelt in deze verstoringen. In dit gedeelte alle aandacht voor het delirium dat bij de overgrote meerderheid van sepsispatiënten optreedt. Delirium is acute verwardheid door een fysieke oorzaak (zoals sepsis). Het kan zich uiten in hallucinaties of wanen maar ook juist in een ‘stil delier’ waarbij de patiënt eigenlijk niet of nauwelijks reageert, er is dan sprake van verminderd bewustzijn en een verminderde aandacht. Een delier bij sepsis is een uiting van orgaanfalen, in dit geval afwijkingen in het functioneren van de hersenen.

Prolira deltascan
Prolira deltascan

 

 

Lees het interview met Prof. Peter Pickkers

In het interview vertelt hij wat hem drijft, wat we inmiddels ontdekt hebben over sepsis maar ook waar de uitdagingen liggen voor de komende tijd. Lees verder

 

14 september 2020: promotie-onderzoek: ‘Nieuwe benaderingen nodig voor betere diagnose van sepsis’

Sepsis is moeilijk te herkennen en diagnosticeren. En er is (nog) geen ‘gouden standaard’. Er zal een combinatie van verschillende benaderingen nodig zijn om sepsis tijdig op het spoor te komen, zo laat Diana Verboom in haar promotie-onderzoek zien. Lees verder…

 

 

Inzichten rond de toepassing van vitamine C bij de behandeling van infecties en sepsis

 

Juli 2020: werden de resultaten gepubliceerd van de Oranges-trial. Die bleken positief voor de HAT therapie

Tussen februari 2018 en juni 2019 werd een Randomized double-blinded placebo-controlled trial uitgevoerd bij 137 patiënten met sepsis of septische shock, waarbij de ene helft de HAT therapie kreeg toegediend, te weten: Hydrocortison, Ascorbine-zuur (= vitamine C) en Thiamine, en de andere groep een placebo.

De ‘primary outcome’ (d.w.z. de resultaten die van tevoren werden vastgesteld als ‘hoofd-uitkomsten’) bleek voor de behandelde groep zeer gunstig uit te pakken wat betreft het verkorten van het aantal uren waarbinnen patiënten herstelden van hun shock-toestand. In de behandelde groep bleek dit tussen de 27 en 22 uur te zijn, in de contrôle-groep tussen de 53 en 48 uur. De met HAT therapie behandelde patiënten waren dus 2 x zo snel uit hun shock-toestand hersteld. Dit was een statistisch significant verschil. Voor de overige uitkomstmaten (waaronder mortaliteit, en score voor orgaanfalen) werden geen significante verschillen aangetoond. Zie hier het artikel (gepubliceerd in Chest, Juli 01 2020).

 

April 2020:  Front Line COVID-19 Critical Care Consortium beveelt protocol met vitamine C aan

Een Amerikaans samenwerkingsverband waarin o.a. 5 vooraanstaande Critical Care-specialisten uit de VS de handen ineen hebben geslagen, heeft een protocol gepubliceerd. Hierin staat te lezen: “Front Line COVID-19 Critical Care Consortium urges immediate adoption of early intervention protocol to prevent mortality and reduce the need for ventilators from COVID-19 disease” […]” “If you can administer ascorbic acid and corticosteroids intravenously starting in the Emergency Room and every 6 hours thereafter while in the hospital, the mortality rate of this disease and the need for mechanical ventilators will likely be greatly reduced,” says Dr. Pierre Kory, the Medical Director of the Trauma and Life Support Center and Chief of the Critical Care Service at the University of Wisconsin in Madison. He explains that it is the severe inflammation sparked by the Coronavirus, not the virus itself, that kills patients. Inflammation causes a new variety of Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS), which damages the lungs.” 

 

Maart 2020: Publicatie richtlijn COVID-19 van de Shanghai Medical Association

De Shanghai Medical Association beveelt, middels een consensuspanel van deskundigen, de toepassing van hoge doseringen vitamine C aan bij de behandeling van COVID-19 patiënten. Zie hun protocol.

 

Januari 2020: werden de resultaten openbaar van de negatieve VITAMINS-studie 

In het gerenommeerde vakblad JAMA werden op 17 janauri 2020 de resultaten gepubliceerd van een onderzoek dat van mei 2018 tot juli 2019 werd uitgevoerd op Intensive Cares in Australië, Nieuw Zeeland en Brazilië. Een combinatie-therapie van vitamine C, hydrocortison en thiamine werd toegediend. De conclusie luidde dat de behandeling geen resultaat opleverde. Paul Marik, die deze behandeling (als pionier) voor het eerst toepaste, vraagt aandacht voor het belang van vroege toediening (in ieder geval binnen de eerste 6 uur na het vaststellen van de diagnose sepsis) en betreurt dat dit bij dit onderzoek gemiddeld veel later plaatsvond (na 12 uur gemiddeld). Zie hier het filmpje met de presentatie en vervolgens zijn reactie (vanaf 32 min. 55). 

 

Oktober 2019: Opmerkelijke bevindingen bij onderzoek naar behandeling met vitamine C bij sepsis

Op 1-10-2019 werden belangrijke onderzoeksresultaten gepubliceerd rond de toediening van hoge doses vitamine C bij sepsispatiënten op de IC. Die laten het volgende positieve resultaat zien: een gedaalde mortaliteit (aantal overlijdensgevallen) van 30% in de groep patiënten die behandeld werd met hoge doses vitamine C tegenover 46 % in de ‘placebo-groep’. Ook bleek de opnameduur op de IC (7 versus 10 dagen) en in het ziekenhuis bij de behandelde groep korter te zijn. Een bemoedigend resultaat. Echter, in de medische wereld worden de resultaten kritisch bekeken omdat de ‘primary outcome’ (zoals dit wetenschappelijk heet, dit betekent het hoofddoel dat onderzocht werd) o.a. betrekking had op het verminderen van orgaanfalen door vitamine C, dát is er in deze studie wat betreft de meetbare indicatoren niet uitgekomen. Ook is niet precies duidelijk hoe het verschil in mortaliteit tot stand komt. Echter, na kritiek werden de gegevens van de SOFA-score (dit is een scoringssysteem voor de mate van orgaanfalen) later aangepast omdat de SOFA-scores van de overleden patiënten (die het ergste ziek waren) niet waren meeberekend, dit wordt ook wel ‘survivors-bias’ genoemd. Deze doorberekening leverde juist een positief beeld op voor de ‘vitamine C-groep’; na 96 uur was de SOFA-score in de groep met vitamine C behandelde patiënten significant gedaald. Andere grote onderzoeken komen eraan. Lees hier de resultaten van dit onderzoek die op 1 oktober 2019 werden gepubliceerd in JAMA (Journal of the American Medical Association). 

 

 

Andere publicaties rond sepsis

 

De Nederlandse Sepsis-richtlijn fase 1 is beschikbaar

De nieuwe Sepsis Richtlijn is uit. Ook de St. FCIC en Sepsis en daarna mochten daaraan meewerken, zie bij: https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/sepsis_fase_1/startpagina_-_sepsis_fase_1.html. Zie ook de ‘Bijlagen’ o.a. met een verslag van de Invitational Conference en een verslag van de patiëntenfocusgroep. Belangwekkend is dat er ook een aparte fase (fase 3) wordt besteed aan de lange termijngevolgen. Die fase is nog niet afgerond maar fase 1 dus wel,

 

Oktober 2019 werden de uitkomsten gepubliceerd van een inventarisatie (in februari 2018) met professionals, onderzoekers en patiëntvertegenwoordigers naar de vraag: wat voor ‘blinde vlekken’ hebben we/op welke gebieden moet meer onderzoek gedaan worden als het gaat om het verbeteren van de situatie voor sepsisoverlevers/het bevorderen van hun herstel? 

Het artikel heeft als titel: ‘Understanding and Enhancing Sepsis Survivorship. Priorities for Research and Practice’.

Understanding and Enhancing Sepsis Survivorship
Understanding and Enhancing Sepsis Survivorship

Tijdens een bijeenkomst, gefinancierd door het Internationale Sepsis Forum, werden belangrijke prioriteiten opgesteld betreffende vragen als: welke kennishiaten bestaan er als het gaat over de overleving van sepsis, wat moet nader onderzocht worden, wat vinden patiënten daarin belangrijk als het gaat om lange termijngevolgen, welke interventies kunnen het herstel bevorderen? Daar is een mooie lijst uit naar voren gekomen: lees het artikel hier. In het artikel wordt gesteld: sepsis moet beschouwd worden als een ‘life-changer’ en een veroorzaker van beperkingen op velerlei gebied.

 

‘Na sepsis meer heropname en sterfte’, zie Medisch Contact, 8-8-2019

Vooraf (Sepsis en daarna): dit wil niet zeggen dat iedereen die een sepsis heeft doorgemaakt een grotere kans heeft om te overlijden. Wat zeker meegenomen moet worden is dat veel van de mensen die alsnog aan sepsis overlijden, te maken hebben met problemen aan de organen, vaak in combinatie met een hogere leeftijd. Uit het artikel blijkt:

Twee derde van de patiënten met sepsis heeft na een jaar nog verhoogde inflammatie- en immunosuppressiebiomarkers in het bloed en kent een groter aantal heropnames en mortaliteit. Dit vonden Sachin Yende e.a. in een Amerikaanse cohortstudie. Lees het artikel hier. Dit artikel is gebaseerd op het oorspronkelijke artikel in JAMA (7-8-2019)

 

‘Behandeling van sepsis is maatwerk’, zie Medisch Contact, 24-5-2019

In het vakblad Medisch Contact wordt uitgebreid ingegaan op het feit dat er niet simpelweg één type sepsis is. Onderzoek door Seymour e.a. heeft uitgewezen dat de lichaamsreactie bij sepsis afhankelijk is van het ‘endotype’ dat is vastgelegd in de genen. Daarom werkt ook niet iedere behandeling voor iedere patiënt hetzelfde. Nu er ‘groepen reacties’ in kaart kunnen worden gebracht, kan de behandeling daar in de toekomst ook beter op afgestemd worden. De behandeling van sepsis zal dus voor iedere patiënt maatwerk zijn. Prof. Tom van der Poll uit het AMC, schreef mee aan het artikel.

 

Vroegtijdige detectie van verslechtering van patiënten met infectie of bloedvergiftiging

Vincent Quinten promoveerde in maart 2019 aan het UMCG op bovengenoemd onderwerp. In dit proefschrift onderzocht hij verslechtering gerelateerd aan infectie en sepsis vanuit verschillende perspectieven. Hij gebruikte instrumenten variërend van klinische score systemen, biomarkers (specifieke stoffen in bloed of urine) tot continue analyse van vitale parameters (hartslag, bloeddruk, ademfrequentie, zuurstofsaturatie). Hij heeft in verschillende prospectieve patiëntenstudies onderzocht of deze instrumenten tekenen van verslechtering voorspellen of vroegtijdig herkennen bij patiënten die zich met infectie of sepsis op de SEH presenteren. De continue analyse van gegevens over de vitale functies van de patiënt vergt nog wel verdere ontwikkeling voor toepassing in de praktijk maar kan veel betekenen om verslechtering tijdig op te merken. De klinische blik van de verpleegkundige of arts is daarnaast ook van groot belang. Lees hier de Nederlandse samenvatting. Voor het gehele proefschrift: lees verder.

 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd stelt indicatoren voor vroegherkenning van sepsis

Sinds 2019 controleert de IGJ ook op het voorkomen van sepsis. Ziekenhuizen worden geacht extra maatregelen te treffen om sepsis tijdig te herkennen en goed te behandelen. De Inspectie Gezondheid en Jeugd heeft hier indicatoren voor vastgesteld. Zie vanaf pagina 99 in dit document. Er zijn 3 categorieën indicatoren:

1) Indicator Vroegtijdig signaleringssysteem voor dreigende sepsis

2) Indicator Aanwezigheid structurele multidisciplinaire evaluatiecyclus sepsis

3) Indicator Scholing in vroegtijdige herkenning van sepsis

 

Dr. Mechiel Korte deed baanbrekend onderzoek naar het verband tussen vermoeidheid en ontstekingsstoffen

Met dit onderzoek is er een eerste bewijs geleverd dat vermoeidheid bij reumapatiënten samenhangt met ontstekingstoffen. De ontstekingsstoffen die vrijkomen in het bloed bij ontstekingsreuma zorgen voor een vermindering van signaalstoffen in de hersenen. De veranderde signalen in de hersenen zorgen voor de ernstige vermoeidheid. Dit zou wel eens een aanknopingspunt kunnen bieden voor het onderzoek naar vermoeidheid bij sepsispatiënten.

Zie hier het interview met dr. Mechiel Korte. 

 

Presentaties van de European Sepsis Alliance (maart 2019) nu te zien!

Bekijk hier de presentaties van Vida Hamilton (arts in Ierland), Shahrad Kiavash (ex-patiënte uit Zweden) en Konrad Reinhart (de voorzitter van de Global Sepsis Alliance).

 

 

Hebt u vragen, wilt u iets delen, neem dan gerust contact op, zie het contactformulier

Wanneer u geïnteresseerd bent in advies of begeleiding, of de workshop Herstellen na sepsis, zie hier.

Foto Idelette Nutma

Voor alle overige mogelijkheden, incl. een gratis informatie-folder over sepsis, zie hier. Voor meer gedetailleerde informatie over de gevolgen van sepsis, zie ook de pagina’s  Video en meer en Nieuws en tips, of het boek Sepsis en daarna (waarin uitgebreid op de gevolgen wordt ingegaan en ook handvatten worden aangereikt voor het herstel).

 

Het Internationale Sepsis Symposium Nederland 2018 bood veel nieuwe informatie en aanknopingspunten

Wereld Sepsis Dag

Hier deel 1 van een verslag van deze dag, waaraan deskundigen op het gebied van sepsis uit binnen-en buitenland deelnamen. Het verslag bevat o.a. informatie met cijfers over (lange termijn)gevolgen van sepsis, en aandachtspunten die voor het herstel van sepsispatiënten van groot belang kunnen zijn. Toekomstig onderzoek zal daar in de komende tijd meer inzicht in moeten geven. In dit eerste deel worden de hoge sterfte-cijfers na sepsis t.o.v. andere ziektebeelden genoemd. Reden te meer om dit ziektebeeld hogere prioriteit te geven, ook in ‘onderzoeksland’.  

 

2018 Artikel over de zorg voor sepsis-overlevers, gepubliceerd op de website van het Amerikaanse ACP Hospitalist: ‘Caring for sepsis survivors’. Een Nederlandse samenvatting hieronder. Lees het artikel hier.

presentatie WSC Enhancing Recovery after sepsis
presentatie WSC Enhancing Recovery after sepsis

Het artikel bevat een interview met Hallie Prescott, intensive care-arts en onderzoeker aan de universiteit van Michigan. In het artikel wordt ingegaan op de lange termijngevolgen van sepsis. Ongeveer de helft van de overlevers herstelt (bijna geheel), maar één derde van de overlevers overlijdt binnen 12 maanden na de sepsis, en één zesde deel ontwikkelt ernstige chronische beperkingen (fysiek of cognitief m.b.t. concentratie, geheugenfunctie, etc.). Gerekend over 2 jaar na de sepsis, overlijdt één vijfde van de sepsis-overlevers, zo kwam uit onderzoek naar voren, waarbij het overlijden een direct gevolg bleek van de sepsis. Dr. Prescott stelt in het artikel dat we meer invloed kunnen hebben op deze lange termijngevolgen dan we tot op heden dachten, ook al zullen we nooit alle schadelijke gevolgen kunnen voorkomen. Het vroegtijdig herkennen en behandelen van sepsis, alsmede het behandelen van delier, vroegtijdige aandacht voor voldoende beweging/mobilisatie, begeleiding bij en na ontslag én het screenen van de patiënt op eventuele nieuw ontstane beperkingen is uiterst belangrijk, stelt ze. Beweging is ontzettend belangrijk; bij een onderzoek onder 30.000 sepsis-overlevers die binnen 90 dagen na hun ontslag naar revalidatie-voorzieningen werden verwezen, bleek het risico op overlijden te zijn gedaald. Dr. Iwashyna, ook onderzoeker aan de Universiteit van Michigan en intensivist, steekt veel tijd in begeleiding bij ontslag en stelt dat het belangrijk is om de patiënt goed voor te bereiden op wat hij mogelijk kan verwachten. Ook het wijzen op de mogelijkheden van lotgenotencontact is daarbij belangrijk, juist waar het nu nog vaak ontbreekt aan gecoördineerde sepsis-nazorg. Welke factoren nu precies bepalen of patiënten lange termijnklachten gaan ontwikkelen is nog niet duidelijk. De ernst van het orgaanfalen bij sepsis blijkt deze klachten niet één op één te kunnen verklaren. Meer onderzoek is dus nodig. Maar het voorkomen van het overgaan van een infectie in een sepsis, lijkt voorlopig dé belangrijke sleutel om lange termijnklachten te voorkomen omdat sepsis sowieso een risico op deze klachten met zich meebrengt voor iedere patiënt.  Zie hier voor mogelijkheden van lotgenotencontact.

 

2018 Artikel gepubliceerd in ICU Health Care and Management (oorspronkelijk in het blad American Journal of Respiratory Critical Care Medicine, dec. 2017), getiteld: ‘Brain impairment in sepsis patients: is gut bacteria to blame?’ Spelen darmbacteriën een rol bij de verstoring van hersenfuncties tijdens en na sepsis?

Het artikel gaat in op een onderzoek dat werd uitgevoerd bij levende muizen én op hersenweefsel van (aan sepsis) overleden patiënten. Omdat de darmbacteriën aanwezig waren in de hersenen van zowel de muizen als de mensen die stierven aan sepsis – en die bacteriën worden geassocieerd met de ‘signaalstoffen’ voor ontsteking van de hersenen – wijzen de bevindingen erop dat darmbacteriën na sepsis een rol lijken te spelen bij het verstoren van de hersenfunctie (en het veroorzaken van neurcognitieve klachten). Dit zou tevens een aanknopingspunt voor de toekomst kunnen bieden in het helpen voorkomen van deze verstoringen. Zie deze link.

 

17-9-2018 Artikel gepubliceerd in ‘BMJ Journals’ (een website voor gratis toegankelijke wetenschappelijke artikelen) met als thema: hoe staat het met de herkenning van sepsis in de huisartsenpraktijk in Nederland? 

In het artikel van Loots, F. et al wordt aan de hand van retrospectief onderzoek (d.w.z. het bekijken van bestaande gegevens in ziektegevallen-dossiers) geconcludeerd dat bij 43% van de patiënten die i.v.m. een sepsis op de  IC werden opgenomen én vooraf met de huisartsenpost contact hadden gehad, de huisarts geen infectie vermoedde. In deze groep was de mortaliteit (het percentage patiënten dat overleed) 3 x zo hoog als in de patiëntengroep waarbij de huisarts wel een infectie vermoedde. Er is een groep patiënten waarbij de infectie-signalen dus vaak gemist worden. Waarschijnlijk is dit ook een ‘ziekere groep’ patiënten, ook dát geeft een hoger overlijdenspercentage, maar betere herkenning (bijv. ook als koorts afwezig is) is duidelijk van belang. Bloedtests die door de huisarts uitgevoerd kunnen worden zouden hier in belangrijk mate aan bij kunnen dragen aldus het artikel.

 

Hebt u vragen, wilt u iets delen, of stelt u prijs op een lezing, neem dan contact op via het contactformulier

Wanneer u meer wilt weten over de mogelijkheden van ondersteuning, lees hier verder.

afbeelding Idelette Nutma

 

Voor alle mogelijkheden, incl. een gratis informatie-folder over sepsis, zie hier. Voor meer gedetailleerde informatie over de gevolgen van sepsis, zie ook de pagina’s  Video en meer en Nieuws en tips, of het boek Sepsis en daarna (waarin uitgebreid op de gevolgen wordt ingegaan en ook handvatten worden aangereikt voor het herstel).

 

 

21-5-2018 Artikel in het Ned. Tijdschrift voor Geneeskunde, geheel gewijd aan het belang van de vroege herkenning van sepsis. Zie hier het artikel.

Zie ook de nieuwsbrief waarin uitleg wordt gegeven over een onderzoek dat in de zomer van 2018 van start gaat in Nederland. Promovendus arts-onderzoeker Feike Loots is hierin de trekkende kracht. Hij stelt zich in de genoemde nieuwsbrief voor.

 

Onderzoek naar delier

Acute verwardheid (delier) komt bij (en na) een sepsis veelvuldig voor, zeker ook bij ouderen. Er wordt steeds meer onderzoek naar delier gedaan. Een artikel dat in begrijpelijk Nederlands uitlegt wat er allemaal (mee)speelt bij het ontstaan van een delier, is hier te lezen (een aanrader!). Prof. Pim van Gool doet belangrijk onderzoek naar de relatie tussen sepsis en delier en hoe medicijnen eventueel een beschermende werking kunnen hebben. Zie hier de omschrijving van zijn onderzoek dat in 2014 van start ging.

 

Maart 2018: Training ambulancepersoneel verbetert de vroege herkenning en zorg rond sepsis

In maart 2018 werden de resultaten van een grootschalig onderzoek gepubliceerd naar de effecten van antibiotica-toediening reeds in de ambulance. Het bleek dat niet de overleving verbeterde maar dat wel de de vroege herkenning en zorg in de hele zorgketen erdoor bevorderd werden. Ook het aantal heropnames daalde erdoor.

Lees hier het artikel (via de site van de Nederlandse Internisten Vereniging).

 

Aantal heropnames bij sepsis-patiënten bleek in Amerikaans onderzoek gestegen

Uit een onderzoek dat recent werd gepubliceerd, uitgevoerd onder sepsispatiënten in het Pennsylvania Universitair ziekenhuis tussen 2010 en 2015 bleek dat, hoewel steeds meer patiënten sepsis overleven, het risico op heropname wel steeg van 2,7 % naar 7,8 %.

Dr. Mark Mikkelsen, betrokken bij het onderzoek concludeert ondermeer (vrij vertaald in het Nederlands): 

‘Strategieën om heropnames te verminderen zijn noodzakelijk, evenals een herevaluatie wanneer patiënten zijn ontslagen. We moeten luisteren naar de stem van sepsis overlevenden die aandacht vragen voor meer begrip voor hun situatie tijdens de opname en daarna. We moeten overlevers en hun naasten beter voorlichten over wat sepsis inhoudt en ook over wat zij kunnen verwachten. Andere strategieën om heropnames te verminderen zouden zich moeten richten op het ontwikkelen van de beste behandeling bij de oorspronkelijke opname, vroege en voortgezette revalidatie, en een meer effectieve coördinatie (o.a. met professionals in de eerste lijnszorg) bij het ontslag. 

Ook wil ik bevorderen dat we nadenken over een soort (op)volg-systeem (m.a.w.: dat de ontslagen sepsis-patiënt niet uit het oog wordt verloren). Hoopgevende woorden! (Bron: Mepage Today, 28 febr. 2018). Het onderzoek is ook gepubliceerd in het gerenommeerde vakblad Critical Care Medicine. Lees het artikel hier

 

Interview van Sepsis en daarna met dr. Hjalmar Bouma, sepsis-onderzoeker en specialist in opleiding tot internist acute geneeskunde. Lees hier het interview.

 

Hjalmar Bouma, doet onderzoek naar sepsis
Hjalmar Bouma, sepsis-onderzoeker

Hjalmar is werkzaam in het Universitair Medisch Centrum Groningen en is intensief betrokken bij het onderzoek naar sepsis. In dit interview schetst hij welke nieuwe aanknopingspunten er zijn in het onderzoek naar betere behandeling van sepsis. 

Daarbij is samenwerking met veel verschillende disciplines en ook samenwerking op Europees en Internationaal niveau essentiëel.

Samen met Sepsis en daarna wil Hjalmar informatie over sepsis-onderzoek graag toegankelijk(er) maken voor ex-sepsis-patiënten, naasten en andere belangstellenden. We kunnen allemaal leren van elkaar! 

 

Artikel in vakblad JAMA geheel gewijd aan restklachten na sepsis (en noodzakelijke follow-up)

(2-2-2018, Prescott, H.C. en Angus, D.C., JAMA. 2018;319(1):62-75. doi:10.1001/jama.2017.17687).

2 Januari 2018 kwam een artikel online uit het ‘Journal of the American Medical Association’ (JAMA) waarin een overzicht wordt geschetst van veel voorkomende problemen na sepsis én waarin aanbevelingen worden gedaan voor ‘(medische) zorg ná sepsis’. Citaat: ‘Current sepsis guidelines do not provide guidance on posthospital care or recovery’, vertaling: de huidige sepsis-richtlijnen zeggen niets over de nazorg en het herstel na sepsis. De auteurs noemen 3 hoofdpunten: 1)aandacht voor nieuw ontstane klachten op het fysieke, mentale en cognitieve gebied, 2)het opnieuw bekijken en eventueel aanpassen van lange termijn-medicatie en 3)het in kaart brengen van behandelbare aandoeningen die vaak tot heropname leiden (zoals infecties, hartproblemen, nierproblemen). Een belangrijk signaal is met dit artikel afgegeven! De titel luidt: ‘Enhancing Recovery From Sepsis’ (vertaling: het bevorderen van herstel na sepsis). Lees hier het artikel.

 

Het reumafonds financiert onderzoek naar vermoeidheid

Waarom is dit wellicht interessant? Omdat die vermoeidheid volgens onderzoeker Dr. Mechiel Korte veroorzaakt wordt door ontstekingseiwitten die in delen van de hersenen de aanwezigheid van twee stofjes (dopamine en glutamaat) veranderen. Studies bij mensen met hepatitis C lijken iets vergelijkbaars te bevestigen. ‘Verrassend genoeg heeft tot nu toe niemand dit mechanisme van vermoeidheid bij reuma bestudeerd. Dat gaan wij nu wel doen’, aldus Korte op de website van het Reumafonds. Een interessant onderzoek, ook met het oog op de vermoeidheidsklachten na sepsis, omdat ook bij sepsis sprake is van de aanwezigheid van ontstekingseiwitten. Veel raakvlakken dus!

Lees meer over dit onderzoek.

 

Artikel ‘The hidden faces of sepsis’ online

(18-09-2017, ICU Management & Practice, Volume 17 – Issue 3, 2017)

 

Artikel 'The hidden faces of sepsis'
Artikel 'The hidden faces of sepsis'

 

‘The hidden faces of sepsis, what do they tell us? Focal points for improving patient outcome’.  Artikel over de ‘verborgen gezichten’ van sepsis. De auteur bepleit meer onderzoek naar en ontwikkeling van expertise rond de lange termijngevolgen van sepsis. Want niet alleen is sepsis ‘a critical illness in disguise’, ook de gevolgen van sepsis zijn vaak verborgen. Meer bewustwording rond de lange termijngevolgen is nodig en nazorg verdient daarom ook veel meer aandacht. Beheerder van deze site werd gevraagd om een artikel te schrijven voor het blad ‘ICU management and practice’ dat dit keer geheel gewijd was aan recovery (herstel). Zie hier.

 

 

Zie deze mijlpaal: het artikel ‘Sepsis: nieuwe inzichten, nieuwe definitie’, 8-9-2017

Een belangrijk artikel dat 8 september online kwam op de site van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, lees hier de samenvatting. Auteurs: de artsen Wiersinga, van Zanten, Kaasjager en van der Poll. 

 

Belangwekkend artikel, door het blad Huisarts & Wetenschap voor publicatie beschikbaar gesteld aan Sepsis en daarna: zie bij ‘Sepsis herkennen bij een volwassene’ (bron: H&W, aug. 2017)

Auteurs: Feike Loots, Anne Prins, Dave Tjan, Kristine Koekkoek, Rogier Hopstaken, Paul Giesen.

Een duidelijk Nederlands artikel, waaruit blijkt dat sepsis een even gevaarlijk als snel gemist ziektebeeld is, ook in de huisartspraktijk. Actief zoeken naar signalen als bewustzijns-verandering, lage bloeddruk, snelle ademhaling, verslechterde doorbloeding en uitblijvende urineproductie is belangrijk. Loots en team gaan ook onderzoek doen naar een sneltest die mogelijk bruikbaar is voor de huisarts.

 

28 juni 2017: publicatie in het internationale vakblad NEJM:
‘Recognizing Sepsis as a Global Health Priority‘.

Auteurs: 

Konrad Reinhart, M.D., Ron Daniels, M.D., Niranjan Kissoon, M.D., Flavia R. Machado, M.D., Ph.D., Raymond D. Schachter, L.L.B., and Simon Finfer, M.D.

N Engl J Med 2017; 377:414-417August 3, 2017DOI: 10.1056/NEJMp1707170

 

Het brein ligt bij kritieke ziekte zwaar onder vuur. Bij 70% van de patiënten met sepsis is er sprake van acute verstoringen in de functies van het brein. Die kunnen op langere termijn doorwerken.

De intensive care artsen/neurologen dr. Martin Smith (Londen) en prof. dr. Geert Meyfroidt (Leuven) pleiten voor een meer brein-georiënteerde IC-behandeling die de breinwerking zoveel mogelijk optimaliseert en beschermt.

Het artikel werd gepubliceerd in april 2017, , Volume 43, Issue 6, pp 870–873

Zie deze link naar het artikel.

Artikel in Intensive Care Medicine: The brain is always in the line of fire
artikel in Intensive Care Medicine juni 2017

 

Big data gebruikt om sterfte door sepsis terug te dringen

Zie de uitzending van de NOS over de samenwerking tussen Amsterdamse ziekenhuizen (waaronder VuMC, OLVG en AMC) om met behulp van het combineren van heel veel gegevens de behandeling van sepsis te verbeteren (gepubliceerd in aug. 2016).

 

‘Sepsis: stilte tijdens de storm’ (gepubliceerd) 28 mei 2016 

Een heel duidelijk artikel waarin prof. dr. Tom van der Poll en prof. dr. Joost Wiersinga uitleg geven over het (ingewikkelde) proces wat zich bij een sepsis in het lichaam afspeelt.. Lees hier het artikel.

 

‘Sepsis: nieuwe inzichten in de pathogenese en behandeling’ (gepubliceerd: 9-2-2010)

Een artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, door dr. Joost Wiersinga en prof. Tom van der Poll, waarin een heldere medische uitleg wordt gegeven over de nieuwe inzichten in sepsis van dat moment, zie hier.

 

‘Sepsis, een gecompliceerd syndroom met belangrijke medische en maatschappelijke consequenties’ (gepubliceerd: 19-5-2004)

Een artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, dat nog veelvuldig wordt aangehaald, omdat het voor het eerst ook de omvang van het probleem sepsis, alsmede de maatschappelijke consequenties ervan in Nederland op de kaart zette. Lees hier het artikel.

 

Hebt u vragen of wilt u iets delen, neem dan contact op via het contactformulier

Wanneer u meer wilt weten over de mogelijkheden van ondersteuning, lees hier verder.

Voor alle mogelijkheden, incl. een gratis informatie-folder over sepsis, zie hier.

 

 

Wetenschappelijk onderzoek

 

Onderzoek in Radboud naar neuro cognitieve gevolgen na sepsis

Info volgt

 

Website over sepsisonderzoek UMCG

Op deze website is informatie te vinden over sepsisonderzoek dat o.a. vanuit het UMCG verricht wordt

Zie bij deze link.

 

De European Sepsis Academy

Deze organisatie, in 2016 in het leven geroepen, leidt jonge, veelbelovende artsen op om de academische graad van ‘doctor’ te behalen door het doen van promotie-onderzoek. Belangrijke onderwerpen zijn:

1) de werking ontrafelen van de onderdrukking/verlamming van het immuunsysteem die bij sepsis optreedt

(goede uitleg hierover is te vinden in bovenstaand artikel ‘Sepsis: stilte tijdens de storm’)

2) het doen van onderzoek naar zgn. ‘biomarkers’ (dit zijn bepaalde ‘signaal-stoffen’ in het bloed) die in een vroeg stadium meer kunnen vertellen over de (‘verlamde’) toestand van het imuunsysteem bij een sepsis 

3) het voorbereiden en optimaliseren van veelbelovende technieken voor diagnose en het testen van vernieuwende onderzoeksmethoden.

De organisatie ESA-ITN, waarin 10 landen samenwerken, combineert vernieuwend onderzoek met het opleiden en trainen van onderzoekers van de toekomst. Zie de website

 

Onderzoek naar de vroegherkenning van sepsis in de huisartsenpraktijk

Zie de nieuwsbrief betreffende het onderzoeksproject ‘TeSD-IT studie (spreek uit: test it). Promovendus Feike Loots stelt zich nader voor en geeft uitleg over de motivatie voor dit onderzoek. Het onderzoek is succesvol ingediend bij ZonMw.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nog geen afbeelding geselecteerd

 

Understanding and Enhancing Sepsis Survivorship
Understanding and Enhancing Sepsis Survivorship