SEPSISNET, petitie, GSA, ESA  

In de afgelopen jaren is er gelukkig meer aandacht gekomen voor sepsis. Diverse organisaties en ontwikkelingen zijn daarin heel belangrijk geweest om sepsis en de gevolgen meer op de kaart te zetten. U vindt vindt daarover op deze pagina alle informatie. Behalve SepsisNet en de petitie SOS voor sepsis, komen de Global Sepsis Alliance (GSA), de European Sepsis Alliance (ESA) maar ook de organisaties als de Wereld Gezondheids Organisatie e.a. aan bod.

 

SepsisNet

 

Deze website werd op 11 september 2020 met steun van het ministerie van VWS gelanceerd en kwam voort uit de petitie ‘SOS voor sepsis’ (zie hieronder). SepsisNet wil allereerst de bewustwording onder publiek en professionals rond het ziektebeeld vergroten. En dat is hoognodig want alleen al het woord ‘sepsis’ is erg onbekend. Daarnaast wil de website publiek en zorgprofessionals bekend maken met de vroege signalen van sepsis én met de lange termijngevolgen van het ziektebeeld. Niet in de laatste plaats wil SepsisNet als een netwerk fungeren om initiatieven, onderzoek en kennis te bundelen, te delen en te verbinden, om daarmee de sepsis(na)zorg te verbeteren. Op de website zijn zeer informatieve filmpjes te zien. Prof. Peter Pickkers (uit het UMC Radboud) geeft daarin uitleg over sepsis en de gevolgen en ex-patiënten Gert-Jan en Suze vertellen over hun ervaringen. Idelette Nutma levert een bijdrage vanuit Sepsis en daarna.

Zie de website hier.

 

Alles over de petitie ‘SOS voor sepsis’ (in 2018 ingediend)

 

Voor alle informatie en een beeldverslag van deze petitie, zie hier. Op de website petities.nl is alle informatie te vinden over de verschillende hoogleraren en organisaties die de petitie allemaal hebben ondersteund. Een terugblik op de ontwikkelingen en media-aandacht van destijds leest u hier. Ook het Reformatorisch Dagblad (19-1-’18) besteedde er aandacht aan. De brief van toenmalig minister Bruno Bruins waarin hij uitlegt welke actie hij gaat ondernemen rond sepsis, is hier te lezen. Ook zijn brief aan de Tweede Kamervoorzitter.

Nederland, Den Haag, 23 januari 2008. 
Aanbieden petitie 'SOS Sepsis' aan de vastekamercommissie voor Volksgezondheid. 
foto: Gerhard van Roon
Nederland, Den Haag, 23 januari 2008. Aanbieden petitie 'SOS Sepsis' aan de vastekamercommissie voor Volksgezondheid. foto: Gerhard van Roon
Petitie 'SOS voor sepsis'
Petitie 'SOS voor sepsis'

Global Sepsis Alliance

 

De Global Sepsis Alliance (GSA) is een organisatie die enorm veel werk heeft verricht om sepsis over de hele wereld onder de aandacht te brengen, op het niveau van de gezondheidszorg maar ook op landelijk en internationaal niveau. De GSA onderhoudt een groot netwerk en zoekt actief het contact met vele organisaties om sepsis ter sprake te brengen, zoals bijvoorbeeld wanneer het gaat over infectie-preventie, het in kaart brengen van sepsis wereldwijd en het verband tussen COVID-19 en sepsis.  Jaarlijks organiseert de GSA de ‘World Sepsis Day’ en zowel in 2016, 2018 als 2021 werd een online World Sepsis Congress georganiseerd, door professionals én ex-patiënten/naasten mee te beleven. Lees het allemaal hier

Global Sepsis Alliance
Global Sepsis Alliance

Hoogtepunt en doorbraak was dat de GSA in 2017 de Wereld Gezondheids Organisatie over de streep trok om een resolutie rond Sepsis aan te nemen (26-5-2017). Zie de resolutie en lees hier het bericht over het aannemen van de resolutie. Ook werd in datzelfde jaar door de GSA een belangrijk artikel gepubliceerd in het gerenommeerde vakblad NEJM getitled: ‘Recognizing Sepsis as a Global Health Priority – a WHO Resolution’.

In 2017 mocht Idelette Nutma het boek ‘Sepsis and afterwards’ aanbieden aan het bestuur van de Global Sepsis Alliance. Ook werd op de website van de GSA aandacht besteed aan het artikel ‘The Hidden Faces of sepsis, What do they tell us. Focal Points for Improving Patient Outcome‘. Bijzonder is dat de GSA ook het voortouw heeft genomen in het aandacht vragen voor een gezamenlijke benadering van sepsis én COVID-19, dat deed de GSA zij aan zij met de ESCIM en de SCCM. Lees hun ‘statement’ in het vakblad Intensive Care Medicine.

 

European Sepsis Alliance (ESA)

 

In 2017 opgericht. Deze organisatie, opgericht vanuit de Global Sepsis Alliance, spant zich op allerlei fronten in om sepsis meer op de kaart te zetten, en goede informatie te ontwikkelen. Lees het hier. De ESA stelde in september 2021 een prachtig overzicht samen van de activiteiten rond sepsis in de verschillende landen, inclusief Nederland, lees hier. Ook stelde de ESA een ‘position paper’ samen waarin de aandacht voor de noden van sepsis- én COVID-19 patiënten wordt gecombineerd. Zie hier.

World Health Organization – sepsis

 

De Wereld Gezondheids Organisatie (afgekort: WHO) heeft in mei 2017 een resolutie over sepsis aangenomen. De WHO werkt regelmatig samen met de Global Sepsis Alliance om sepsis meer op de kaart te zetten. Zie de pagina van de WHO over sepsis. Ook de WHO-resolutie is daar te vinden.

 

World Sepsis Day jaarlijks op 13 september

 

De World Sepsis Day is een initiatief van de Global Sepsis Alliance en wordt elk jaar gehouden op 13 september. Om de aandacht op sepsis te vestigen is heel veel materiaal ontwikkeld zoals flyers, posters, afbeeldingen, zakkaarten, stickers en video’s. 

Materiaal is te downloaden of te bestellen via de pagina van World Sepsis Day.

 

International Sepsis Forum

 

Dit is de organisatie die als eerste het initiatief nam om georganiseerd aandacht te vragen voor het terugdringen van het ziektebeeld sepsis. De organisatie brengt de expertise van academisch geschoolde professionals op internationaal niveau op sepsisgebied bij elkaar en organiseert jaarlijks een congres, het ISF Symposium. De video’s van afgelopen jaren zijn terug te zien op de website van het International Sepsos Forum.

 

De Surviving Sepsis Campaign

 

Deze campagne, die in Nederland voortvarend getrokken werd door dr. Arthur van Zanten (Ziekenhuis Gelderse Vallei), heeft aandacht gevraagd voor het verbeteren van de overleving van sepsis door te focussen op protocollen voor goede diagnostiek en behandeling. Zie de website. Dit werkte ook door in het het Veiligheids Management Systeem dat de vermijdbare schade in de Nederlandse Gezondheidszorg wilde terugdringen. Hiern werden tussen 2008 en 2012 10 thema’s geformuleerd waaronder het voorkomen van lijnsepsis en de behandeling van ernstige sepsis. 

Brochure 'Leven na sepsis'
Brochure 'Leven na sepsis'