Onderzoek en projecten 

 

In 2019 gaat de projectgroep Sepsis richtlijn bij kinderen van start

In dat kader zal ook een focusgroep georganiseerd worden waarbij ouders hun ervaringen m.b.t. de sepsiszorg kunnen delen. Naast afgevaardigen van diverse medische disciplines zullen ook St. Kind en ziekenhuis en Sepsis en daarna aan deze projectgroep deelnemen. De richtlijn richt zich op de zorg voor het kind met sepsis tot aan de Intensive Care. De zorg óp de IC valt er buiten.

 

De TeSD-IT studie. ‘Testing for sepsis in primary care: diagnostic and prognostic study investigating the potential benefits of point-of-care testing’, arts-onderzoeker en promovendus F. Loots, UMC Utrecht

Tijdige herkenning en behandeling van sepsis zijn cruciaal voor een goede prognose. Maar voor huisartsen is het vaak lastig te beoordelen wie een groot risico heeft op het ontwikkelen van een sepsis en ingestuurd moet worden en wie niet. Dit onderzoek, dat in de zomer van 2018 van start ging, heeft als doel te bepalen aan welke signalen en specifieke bloedwaarden (signaalstoffen) een huisarts houvast kan hebben zodat hij weet wie hij thuis kan behandelen en wie dringend ingestuurd moet worden. Ook is het de bedoeling een overzichtelijk beslismodel te ontwikkelen dat de huisarts bij deze beslissing kan ondersteunen. Onderdeel van dit onderzoek is een bloedtest die in de thuissituatie afgenomen kan worden. Vanuit Sepsis en daarna ben ik als patiëntenvertegenwoordiger en ervaringsdeskundig adviseur bij het project betrokken. Lees hier verder.

 

De ontwikkeling van de Sepsis Richtlijn in Nederland

De richtlijnwerkgroep, bestaande uit artsen uit verschillende disciplines alsmede ter zake kundige verpleegkundigen, is in het najaar van 2017 van start gegaan. Als patiëntenvertegenwoordiger en als ervaringsdeskundig adviseur maak ik ook deel uit van deze werkgroep. In maart 2018 werd een focusgroep-bijeenkomst georganiseerd, waar patiënten en naasten uitgenodigd werden om hun ervaringen met de sepsis-herkenning, -behandeling en -nazorg naar voren te brengen.

 

De Euridice Trial door dr. M. van der Jagt, neuroloog-intensivist, Erasmus MC 

Onderzocht wordt of het medicijn haldol effectief is bij het verminderen van de impact van een delier bij volwassen kritiek zieke patiënten op de Intensive Care. Het onderzoek is in 2017 van start gegaan. Vanuit Sepsis en daarna, als patiëntenvertegenwoordiger, geef ik ervaringsdeskundig advies op het vlak van het patiënten- en naastenperspectief.

Zie hier voor meer informatie.

 

‘Neuroinflammation and cognitive decline after sepsis’, onderzoek door dr. F. Abdo, neuroloog-intensivist in het Radboudumc.

Onderzocht wordt wat het verband is tussen de activiteit van ontstekingscellen in het brein tijdens sepsis (bij een zgn. delier),  en cognitieve achteruitgang. Vanuit Sepsis en daarna, ben ik als patiëntenvertegenwoordiger betrokken geweest bij het onderzoeksvoorstel. Het onderzoek is in 2016 van start gegaan.